Terapia

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania oferujemy w pakiecie zajęcia indywidualne:

O wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu dbają nauczyciele specjaliści:

 • psycholog,
 • pedagog specjalny,
 • oligofrenopedagog,
 • logopeda,
 • surdopedagog,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • terapeuta ręki,
 • fizjoterapeuta

W naszej placówce zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka i jego potrzeby. Dzięki wspaniałej kadrze możemy zadbać o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych, emocjonalnych i społecznych każdego przedszkolaka. Sale i pomoce terapeutyczne są dopasowane do potrzeb dzieci. Rodzice mają możliwość z korzystania z regularnych konsultacji.

                                              

Pierwszy rok życia dziecka jest kluczowy w procesie rozwoju zdolności motorycznych, dlatego tak ważne jest żeby jak najszybciej wyłapywać wszelkie nieprawidłowości i wspierać dziecko w prawidłowym rozwoju.

Problemy w rozwoju początkowym mogą również oddziaływać na dalsze funkcjonowanie dziecka w przedszkolu czy szkole oraz mieć konsekwencje w dorosłym życiu.

Rolą fizjoterapeuty jest: przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej, prowadzenie ćwiczeń indywidualnych poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń mających na celu kształtowanie cech motorycznych i wydolności fizycznej, rozpoznawanie możliwości motorycznych dziecka, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci.

Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii.

Zajęcia Integracji sensorycznej przeznaczone są dla dzieci, które przejawiają trudności  w przetwarzaniu bodźców dotyczących zmysłu dotyku, słuchu, zapachu oraz równowagi.

Nadwrażliwość lub niedowrażliwość na te bodźce często utrudnia przedszkolakom codzienne funkcjonowanie.

Dzięki zajęciom, uczą się jak radzić sobie z niekomfortowymi dla nich fakturami, mogą zaspokoić potrzebę docisku lub właśnie oswoić się z dotykiem. Jeśli intensywne zapachy powodują dyskomfort u dziecka, w czasie zajęć będzie mogło oswajać się z nimi w komfortowych dla siebie warunkach.

U dzieci w wieku przedszkolnym często pojawiają się trudności w prawidłowej wymowie.
Podczas zajęć logopedycznych terapeuta skupia się na różnych obszarach aparatu artykulacyjnego, proponując ćwiczenia w formie zabawy. Każde zadanie ma wzbudzać u dziecka chęć do dalszej pracy, zajęcia są więc dla maluchów bardzo ciekawym wyzwaniem. Dmuchanie bąbli przez słomkę, bańki mydlane, ćwiczenia przy lustrze, zgadywanki, zabawy językiem, rymowanki…to tylko niektóre formy, dzięki którym logopeda może stymulować prawidłowe odruchy, których konsekwencją jest lepsza wymowa.

 

Podczas z zajęć z Terapii ręki dzieci ćwiczą głównie motorykę małą. Ćwiczenia palców i dłoni mają za zadanie przygotować ręce przedszkolaków do prawidłowego trzymania narzędzi pisarskich, gdy będą uczyły się pisać. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

 • zabawy paluszkowe
 • oswajanie się z różnymi fakturami
 • ćwiczenia chwytu pęsetowego
 • lepienie z różnych mas plastycznych (ciastoliny, plasteliny, modeliny)
 • wydzieranki
 • wiele innych rzeczy czeka na dzieci w czasie zajęć.

Terapeuta prowadzący zwraca szczególną uwagę na prawidłowe odruchy chwytania.

Zajęcia mają za zadanie przygotować dzieci na różne sytuacje społeczne, które mogą mieć miejsce w grupie przedszkolnej, szkole, a potem w dorosłym życiu.

Jeśli Państwa dziecko wykazuje trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nie zawsze wie jak dołączyć do zabawy, czekanie na swoją kolej sprawia mu trudność,  a poradzenie sobie z porażką to dla niego ogromne wyzwanie, nasze zajęcia pomogą
w opanowaniu tych i wielu innych umiejętności

 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne realizują taką samą podstawę programową, a stopień realizacji programu jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Oprócz zajęć edukacyjnych z grupą prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia indywidualne lub ćwiczenia w małych grupach w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną dostosowane do określonych niepełnosprawności.

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku  jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

 • maksymalne rozwijanie
 • usprawnianie
 • wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
 • stymulowanie rozwoju
 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie

 

Dzięki zajęciom sensoplastycznym wpływamy na rozwój dzieci, ich kreatywność oraz twórcze myślenie, ale również  na wiele innych aspektów:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni).

Celem wszelakich zajęć plastyko terapeutycznych jest wewnętrzny rozwój i wychodzenie poza sztywne ramy i własne ograniczenia.

Dzięki tym zajęciom uczniowie będą stymulować zmysły : węchu, dotyku, wzroku, smaku.

Dogoterapia, jest to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa terapeutycznego. Zajęcia z psem mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Dogoterapia stosowana jest w pracy z dziećmi:

 • z trudnościami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z trudnościami w nauce,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • z zespołem Downa,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zajęcia z udziałem psa terapeutycznego służą:

 • przełamaniu lęku przed codziennością, nawiązywaniu kontaktów z innymi,
 • nabywaniu nowych umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych, m.in. doskonaleniu sprawności manualnej, koncentracji uwagi, nabywaniu umiejętności komunikowania się,
 • zwiększaniu ogólnej aktywności dziecka,
 • budowaniu pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości,
 • budowaniu motywacji do pokonywania trudności,
 • dobrej zabawie.

Comments are closed.